愛知網 系友會
HomeDepartment Information Environment Navigation Faculty & ResearchProgram & CourseAdmissionFAQContact
 Faculty & Research
Successive Director:
  83.08.01∼   84.07.31
  --Shen-Wei Kwan
  84.08.01∼   85.07.31
  --Ru-Sheng Liu
  85.08.01∼   89.07.31
  --Chao-Yun Liang
  89.08.01∼   90.07.31
  --Quan-Bin Zhu
  90.08.01∼   94.07.31
  --Chao-Yun Liang
  94.08.01∼   95.01.31
  --Baw-Jhiune Liu
  95.02.01∼   98.01.31
  --Wen-Ziu Zhou
  98.02.01∼   98.07.31
  --Bai-Zhan Zhang
  98.08.01∼   99.07.31
  --Xiao-Hui Wang
  99.08.01∼ 100.01.31
  --Bai-Zhan Zhang
100.02.01∼ 100.07.31
  --Qian-Long Zhan
100.08.01∼ Present
  --Yi-Xian Huang
 

 
 Home | Department Information | Environment Navigation | Faculty & Research | Program & Course | Admission | FAQ | Contact

© Copyright Information Communication. Yuan Ze University